Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Świadczenia rodzinne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom:

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub

2. jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października).
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.

W przypadku, gdy o niniejsze świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy na gospodarstwie rolnym

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
a) osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
       b)  osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
      c)  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
      d)  członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
       e)  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
      f)  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z ww. ustawą osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego na podstawie przepisów dotychczasowych (które obowiązują do 31 grudnia 2012 r.) w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy, wszystkie wydane decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa. W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia upływa przed tym dniem, wówczas prawo to zachowuje osoba do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W związku z tym, w celu kontynuacji wypłat świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego należy ponownie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia.
Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druk wniosku do pobrania: wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.data wytworzenia2015-02-20
data udostępnienia2015-02-20
sporządzone przezKulaszewicz Ewa
opublikowane przezEwelina Woźniak
ilość odwiedzin169
rejestr zmianzobacz »
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 684 32 31, fax: , gops@gops-suleczyno.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@